Sodium Hypochlorite NaCLO 12% (JAVEL 12%)

1. Thông tin chung:
STT Thông số Đơn vị Giá trị
1 Khối lượng g/mol 74,448
2 Tỷ trọng g/cm3 1.11
3 Nhiệt độ nóng chảy OC 18
4 Nhiệt độ sôi OC 101
5 Độ hòa tan trong nước g/100ml 29,3


2. Công dụng:
- Được dùng trong các ngành công nghiệp và du lịch : Tẩy vải, wash nhuộm, giấy và xử lý khử trùng, diệt khuẩn trong ngành thủy sản, chăn nuôi, sản xuất tinh bột, tinh bột biến tính, xử lý nước thải, nước hồ bơi, xưởng gốm sứ.


3. Chỉ tiêu kỹ thuật
Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Tiêu chuẩn FCCV Phương pháp thử
- Hàm lượng Sodium hypochlorite (NaOCl) % 12,0 ± 1 ASTM, D2022
- Hàm lượng Sodium hydroxide (NaOH) % Không lớn hơn 3 ASTM, D2022<